DİYALOG İŞİTME CİHAZLARI

5.500,00 TL

Hüseyin Demir Türkiye / İstanbul / Fatih

İlan Numarası
#9733
Eklenme Tarihi
08 Haziran 2019

Türkiye / İstanbul / Fatih

Fiyat
5.500,00 TL
İlan Numarası
#9733
Eklenme Tarihi
08 Haziran 2019

Siemens Signia Ace 2PX

DİYALOG İŞİTME CİHAZLARI  SATIŞ VE UYGULAMA MERKEZİ

                                       HOŞGELDİNİZ

EMEKLİ SANDIĞI - SSK -BAĞKUR -ÇALIŞANLARA - KAYMAKAMLIKLARA İŞİTME CİHAZI VERİLİR.

KONUSUNDA DENEYİMLİ UZMAN KADROMUZ EŞLİĞİNDE İŞİTME SORUNLARINIZA KESİN VE YERİNDE ÇÖZÜMLER ÜRETMEKTEYİZ.

 DÜNYA DEVLERİ  MARKALARI SIEMENS - PHONAK - AUDIO SERVİCE -BERNAFON - UNITRON   KULAKARKASI KANALİÇİ İŞİTME CİHAZLARI MODELLERİMİZLE UZMANLARIMIZ SİZLERE DESTEK İÇİN BURADALAR.

NOT: YENİ CİHAZ ALIMLARINIZDA 650 TL İNDİRİM UYGULANMAKTADIR.

Siemens Signia Ace 2PX

5.500,00 TL
Stokta Var

KANAL SAYISI : 16
BANT SAYISI : 32

Süper işitme, düşünmek zorunda değilsiniz.

Konforlu, neredeyse görünmez, zahmetsiz.

İşit­me ci­haz­la­rı aile­mi­zin en kü­çük­le­rin­den biri olan, Ace™ ku­la­ğın ar­ka­sı­na ne­re­dey­se gö­rün­mez bir şe­kil­de mü­kem­mel­ce otu­rur. Kü­çük bo­yu­tu ile zah­met­siz­ce işit­me için ina­nıl­maz güç sağ­lar, to­uch­Cont­rol App™ uy­gu­la­ma­sı sa­ye­sin­de far­ke­dil­me­den ve ko­lay­lık­la ayar­la­ya­bi­lir­si­niz.

Gizli Sofistike.

Gü­zel şey­ler kü­çük pa­ket­ler­de ge­lir ve Ace işit­me ci­haz­la­rı bu ku­ra­la da­hil­dir. Ult­ra gö­rün­mez ve bir­çok özel­li­ğe sa­hip­tir, IP67- stan­dart­la­rı­na göre nem, ter, toz ve kire kar­şı da­ya­nık­lı­dır.

Hayatın gerçek sesinin keyfini çıkartın.

Gü­rül­tü­lü bir bar, tren is­tas­yo­nu ya da so­kak­ta bir kafe. Or­tam gü­rül­tü­sü­nün çok faz­la ol­du­ğu bu yer­ler­de, ko­nu­şa­bil­mek ve kar­şı­nız­da­ki­nin se­si­ni du­ya­bil­mek için, kon­sant­re ol­mak ve çaba gös­ter­mek zo­run­da ka­lır­sı­nız. Zor­lu du­rum­lar­da ses­le­ri duy­mak için çaba har­ca­dı­ğı­nız uzun bir gü­nün so­nun­da, ken­di­ni­zi çok yor­gun his­se­der­si­niz. İşit­me en­ge­li bu­lun­ma­yan­lar için bile aynı du­rum söz ko­nu­su­dur.
Yeni Ace, bü­tün bun­la­rın üs­te­sin­den gel­me­niz­de size yar­dım­cı olur. Ge­liş­miş Spe­ech­Mas­ter fonk­si­yo­nu, dı­şa­rı­dan ge­len gü­rül­tü ve ses­le­ri azal­ta­rak, din­le­di­ği­niz ki­şi­nin se­si­ni art­tı­rır. Sa­de­ce duy­mak is­te­dik­le­ri­ni­zi işi­tir­si­niz. So­nuç ola­rak, işit­me en­ge­li bu­lun­ma­yan­lar­dan bile daha ra­hat du­yar­sı­nız ve daha az yo­ru­lur­su­nuz. Tüm gün.

Ailece dışarda bir gün. ve Ace

Gürültülü ortam.

Kah­val­tı­da, ço­cuk­lar yeni gün için he­ye­can­lı­lar. Ko­nuş­ma­lar rad­yo­nun se­siy­le ka­rı­şır­ken, eşi­niz ga­ze­te oku­ma­ya dal­mış. Ace, tek bir şeyi bile ka­çır­ma­ma­nız için, ola­ğa­nüs­tü bir per­for­mans ser­gi­ler. Ge­liş­miş Spe­ech­Mas­ter fonk­si­yo­nu, duy­mak is­te­di­ği­niz ko­nuş­ma­yı se­çip sesi yük­sel­tir­ken aynı anda ça­tal bı­çak gü­rül­tü­sü ve ga­ze­te hı­şır­tı­sı­nı azalt­mak için So­undS­mo­ot­hing™ özel­li­ği­ni kul­la­nır.
Böy­le­ce, bü­tün söz­cük­le­ri ra­hat­ça ve çaba sarf et­me­den an­la­ya­bi­lir­si­niz. Ace ile işit­me­ye de­ğil soh­be­ti­ni­ze odak­la­nır­sı­nız.

Rüzgarda konuşurken.

Ak­şa­ma doğ­ru, so­kak­ta­ki bir ka­fe­de otur­muş ar­ka­daş­la­rı­nız­la sı­cak bir kah­ve­nin key­fi­ni çı­ka­rı­yor­su­nuz, rüz­gâr esi­yor ve yan ma­sa­da­ki ko­nuş­ma ses­le­ri ar­tı­yor. Ace ile her şey çok daha ko­lay. Oto­ma­tik Spe­ech­Mas­ter fonk­si­yo­nu, ma­sa­nız­da­ki ko­nuş­ma­ya odak­la­nıp sesi yük­sel­tir­ken yön­len­di­ri­le­bi­lir mik­ro­fon­la­rıy­la yan ma­sa­da­ki gü­rül­tü­yü uzak tu­tar. Ay­rı­ca, eWindSc­re­en™ özel­li­ğiy­le rüz­ga­rın key­fi­ni­zi ka­çır­ma­sı­na en­gel olur. Ar­ka­nı­za yas­la­nıp soh­be­tin key­fi­ni çı­ka­ra­bi­lir­si­niz.

Geçmişin yankıları.

Çocuk­la­rı­nız­la mü­ze­de­si­niz. Ses­ler et­raf­ta yan­kı­la­nı­yor ve mer­mer ze­min­de­ki ayak ses­le­riy­le ka­rı­şı­yor. Ar­ka­nız­da, reh­ber­ler­den biri yar­dı­ma ih­ti­ya­cı­nız olup ol­ma­dı­ğı­nı so­ru­yor. Bu du­rum ol­duk­ça yo­ru­cu ola­bi­lir an­cak Ace ile gü­ven­de­si­niz de­mek­tir. Ec­hoS­hi­eld prog­ra­mı, bü­tün yan­kı­lan­ma­yı or­ta­dan kal­dı­rır ve ses­le­ri açık ve ra­hat bir şe­kil­de duy­ma­nı­zı sağ­lar. Tek dü­şün­me­niz ge­re­ken, önce han­gi sa­nat ese­ri­ni gör­mek is­te­di­ği­niz ola­cak­tır.

Müzikseverler için tasarlandı.

Ace her du­rum­da muh­te­şem ses ka­li­te­si sağ­lar, mü­zik din­le­me­nin key­fi­ni çı­kar­dı­ğı­nız­da bile. İster bir kon­ser­de, evi­niz­de­ki HiFi sis­te­mi­niz­de sev­di­ği­niz mü­zi­ğin key­fi­ne va­rın is­ter­se sah­ne­de ken­di­niz şar­kı söy­le­yin, HD Mü­zik prog­ra­mı, fan­tas­tik bir ses ka­li­te­si ve ola­ğa­nüs­tü mü­zik de­ne­yi­mi su­nar. Her bir no­ta­nın key­fi­ni çı­kar­mak için, bir bu­to­na bas­ma­nız ya da to­uch­Cont­rol uy­gu­la­ma­sı­nı kul­lan­ma­nız ye­ter.
Not: Özel­lik­ler işit­me ci­ha­zı­nın ki­şi­sel ayar­la­ma­la­rı­na bağ­lı ola­rak de­ği­şik­lik gös­te­re­bi­lir. İşit­me Sağ­lı­ğı Uz­ma­nı­nız size öne­ri­de bu­lun­mak­tan mem­nun ola­cak­tır.

İlan Etiketleri : işitmecihazları,işitme,merkezi,medikal,sağlık,firmalar,ses
ilanaver.com, tüm kullanıcılar için tam bir alışveriş güvenliği sağlamayı amaç edinmiştir.

Siz de kendi güvenliğiniz ve diğer kullanıcıların daha sağlıklı alışveriş yapabilmeleri için, satın almak istediğiniz ürünü teslim almadan ön ödeme yapmamaya özen gösteriniz.